REKONSTRUKCE KRYTU VOZOVKY V ULICI ŠKROVÁDSKÁ - SLATIŇANY

OObsahem projektu je rekonstrukce živičného krytu stávající komunikace III/0378, vybudování odstavných stání pro osobní automobily a rekonstrukce stávajícího dlážděného chodníku. Jedná se o celkové zklidnění dopravy se zanesením prvků veřejné zeleně.

Dle uspořádání příčného profilu dopravního prostoru lze řešenou lokalitu rozdělit do čtyř úseků. Funkční třída komunikace je C3. Kategorie lze rozdělit na jednotlivé úseky:
1. km 0,000 00 - km 0,210 00: obousměrná dvoupruhová MO 6,25/30 s přidruženým parkovacím pruhem 2,00 m
2. km 0,210 00 - km 0,350 00: obousměrná jednopruhová MO 4,5/30 s přidruženým parkovacím pruhem 2,00 m
3. km 0,350 00 - km 0,460 00: obousměrná dvoupruhová MO 5,5/30 s přidruženým parkovacím pruhem 2,00 m
4. km 0,460 00 - km 0,700 00: obousměrná jednopruhová MO 4,5/30 s přidruženým parkovacím pruhem 2,00 m a s výhybnou dl. 40,00 m.

Odstavná stání pro osobní automobily jsou navržena tak, aby bylo pro každý dům v dané lokalitě jedno stání. Před restaurací jsou umístěna parkovací stání pro návštěvníky restaurace.

Chodníky respektují stávající trasy. Jsou pouze šířkově upraveny tak, aby byl vytvořen prostor na veřejnou zeleň. Snížené obruby jsou navrženy dle Vyhlášky 369/2001 Sb. "O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace".

Autobusová zastávka je zachována na stávajícím místě, je však upravena pro tělesně a zrakově postižené. Na nástupní hranu je použit bezbariérový zastávkový obrubník.

umístění stavby: Slatiňany, Škrovádská ulice
kraj stavby: Pardubice
investor: Město Slatiňany, T.G.Masaryka 36, 538 21 Slatiňany
SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
projektant: Ing. Petr Novotný
Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice
náklady: 9.6 mil. Kč
realizace: 2005