MASARYKOVO NÁMĚSTÍ PARDUBICE

Obsahem projektu je rekonstrukce povrchu vozovky na Masarykově náměstí v Pardubicích. Upravený úsek se nachází na silnici II/324 mezi křižovatkami "Na Veselce" a "U Duhové arény". Délka rekonstruovaného úseku je cca 290,00 m.

Dopravní zatížení na tomto úseku je dle celostátního sčítání z roku 2000 téměř 18 000 vozidel za den. To je vzhledem k poloze v centru města a silnému příčnému pohybu chodců poměrně vysoká intenzita, která je pro přecházející určitou bariérou, ale s dostatečnou rezervou kapacity na její převedení stačí dva jízdní pruhy (pro každý směr jeden).

Na základě těchto vstupních údajů bylo v projektu navrženo zúžení uličního prostoru na obousměrnou komunikaci kategorie MO 7,5/30 se samostatnými zastávkovými pruhy pro veřejnou hromadnou dopravu.

Na základě připomínek DOSS došlo ke změně na kategorii MO 16/30 - směrově dělený čtyřpruh s dělícím pásem šířky 2,00 m.

Jelikož se jedná o území exponované z hlediska dopravního i urbanistického, ale taktéž kvůli bezpečnosti pěších a cyklistů, byla tomuto návrhu věnována patřičná péče. Je proveden v duchu zásad moderně řešených městských komunikací dle příslušných norem a technických předpisů.

umístění stavby: Pardubice
kraj stavby: Pardubice
investor: SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
projektant: Ing. Petr Novotný
Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice
náklady: 8 mil. Kč
realizace: 2003